• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II.

    • Data publikacji strony internetowej: 
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
    • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
    • Brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków.
    • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
    • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
    • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
    • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
    • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 
    • E-mail: 
    • Telefon: 324552358

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim
    • Adres: ul. 26 Marca 9
     44-300 Wodzisław Śląski
    • E-mail: sp3@wodzislaw-slaski.pl
    • Telefon: 324552358

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek Szkoły Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim mieści się przy ul.26 Marca 9 w Wodzisławiu Śląskim. Budynek posiada wejście główne od strony ul.26 Marca 9, oraz 2 wejścia boczne (od parkingu oraz od boiska szkolnego). Jedno z wejść jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych, znajduje się w nim winda. Budynek ma 3 kondygnacje oraz piwnice. Wewnętrzne klatki schodowe nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu znajduje się mały parking bez wydzielonego miejsca  dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z pomocy tłumacza migowego.

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Herb Polski