• Deklaracja dostępności

   •  

     

    Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II

     

    Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II.

    • Data publikacji strony internetowej: 
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

    Status pod względem zgodności z ustawą

     

    Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     

    • Deklarację sporządzono dnia: 
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: 
    • E-mail: sp3@wodzislaw-slaski.pl
    • Telefon: 324552358

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

     

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wodzisławiu Śląskim
    • Adres: ul. 26 Marca 9
     44-300 Wodzisław Śląski
    • E-mail: sp3@wodzislaw-slaski.pl
    • Telefon: 324552358

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Herb Polski